Nově navrhované stanovy

Stanovy

Spolku rodičů a přátel školy (SRPŠ)

Článek 1. Název spolku:

Společnost rodičů a přátel školy - SRPŠ ZŠ Na Smetance

Článek 2. Sídlo spolku:

Na Smetance 1, Praha 2

Článek 3. Účel spolku:

Účelem a smyslem činnosti spolku je:

- sjednotit rodičovskou a další širokou veřejnost, sympatizující se Základní školou Na Smetance.

- spolek bude hájit a prosazovat zájmy žáků školy, pomáhat, podílet se na koordinaci celého výchovně vzdělávacího procesu.

- pomoci vytvářet bezpečné a všestranně rozvíjející psychosociální klima v ZŠ i v rodinách do ní přijatých dětí;

- koordinace a sjednocování vzdělávacího působení rodiny a ZŠ;

- vzájemná spolupráce a podpora mezi rodiči a učiteli;

3.1. Hlavní činností Spolku je uspokojování a ochrana zájmů, k jejichž naplňování byl Spolek založen, a jež jsou popsány v předchozím odstavci tohoto článku. K zabezpečení této činnosti používá Spolek své příjmy a majetek.

3.2. Vedlejší hospodářskou činností Spolku je získávání příjmů z případných kulturních a vzdělávacích akcí, a to za účelem použít tyto příjmy k podpoře hlavní činnosti.

Článek 4. Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů:

2.1. Členem spolku se může stát každý z rodičů nebo zákonných zástupců žáků školy, starší 18 let. Vznik členství je vázán na vyplnění a podpis přihlášky, úhradu členského příspěvku, vždy na začátku školního roku. Výši členského příspěvku na školní rok každoročně navrhuje výbor spolku a schvaluje Shromáždění třídních delegátů. Člen, který je zákonným zástupcem dvou nebo více dětí přijatých ke školnímu vzdělávání v ZŠ, má povinnost platit členský příspěvek ve výši násobku počtu takových dětí a schválené výše členského příspěvku.

S členstvím vznikají práva a povinnosti:

a) Práva člena spolku: Podílet se a spolurozhodovat o činnosti, hospodaření spolku, volit a být volen do jeho orgánů, mít zaručené právo na připomínky a podněty k činnosti spolku.

b) Povinnosti člena spolku: Dodržovat stanovy, podílet se na činnosti, vykonávat svědomitě spolkové funkce, hradit členské příspěvky.

Zánik členství je automatický, po ukončení školní docházky a odchodu žáka(ů) ze školy. Dále členství zaniká přestupem žáka na jinou školu, nezaplacením členských příspěvků do konce kalendářního roku, vlastním písemným odhlášením člena spolku. Přátelé spolku nejsou členy spolku. Jsou osoby sympatizující, mohou spolku přispívat finančními či věcnými dary, podporovat různé aktivity, účastnit se a pomáhat s organizací akcí.

Článek 5. Orgány spolku:

a) Členská schůze: Je prvním a nejvyšším orgánem spolku. Vzhledem k vysokému počtu členů se tato schůze pravidelně nesvolává.

Členové spolku jsou ve svých zájmech zastupováni za každou třídu voleným delegátem do Shromáždění třídních delegátů. Členská schůze může být svolána na návrh některého z členů spolku, odhlasuje-li to na nejbližší plánované schůzi Shromáždění třídních delegátů nadpoloviční většina přítomných delegátů.

Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku.

Usnesení jsou přijímána většinou hlasů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas. Z členské schůze se pořizuje zápis a prezenční listina. Organizaci a řízení členské schůze zajišťuje výbor spolku.

b) Schůzky pracovní skupiny (třídní schůzky): Doplňují působnost členské schůze. Následují po schůzích výboru spolku a Shromáždění třídních delegátů. Ve svých třídách se na nich scházejí rodiče (zákonní zástupci) žáků jako členové spolku, se svým delegátem a třídním učitelem. Z třídních schůzek se pořizuje zápis a prezenční listina.

c) Delegát: Je členem spolku a členem Shromáždění třídních delegátů. Je veřejně volen na začátku školního roku, na první schůzce pracovní skupiny (třídní schůzce), většinou přítomných a usnášeníschopných členů, na 1 školní rok. Návrh na třídního delegáta mohou vznášet členové pracovní skupiny- rodiče (zákonní zástupci), třídní učitel. Pracovní skupina je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů (rodičů ve třídě). Delegát přenáší na výbor spolku a shromáždění třídních delegátů stanoviska ze schůzek své pracovní skupiny (třídní schůzky). Jedná se o připomínky, podněty, stížnosti a doporučení členů pracovní skupiny spolku. Zpětně přenáší informace z jednání výboru a shromáždění třídních delegátů na schůzky své pracovní skupiny, zabezpečuje plnění přijatých usnesení výboru.

d) Shromáždění třídních delegátů: Je voleným orgánem spolku. Plní působnost členské schůze, společně se schůzkami pracovních skupin (třídními schůzkami). Prostřednictvím jednotlivých třídních delegátů zastupuje celou členskou základnu spolku. Po členské schůzi je druhým nejvyšším orgánem spolku. Na návrh výboru, po schválení, vytváří, mění, navrhuje,

doplňuje, bere na vědomí, zásadní dokumenty spolku. Jedná se o roční plán práce, stanovy spolku, členské příspěvky, rozpočet, celkové hospodaření a nakládání s finančními prostředky, přihlašování a odhlašování členů. Na základě návrhů, (v souladu s čl. 5, písmeno e), volí nové členy výboru spolku. Ředitelem školy je seznamováno se zásadními školními dokumenty, jako je výroční zpráva, vlastní hodnocení školy, školní vzdělávací program, plán práce školy, inspekční zprávy

aj. Pracuje podle vlastního plánu práce. Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je-li na schůzi přítomna nadpoloviční většina delegátů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů přítomných delegátů v době usnášení. Každý delegát má jeden hlas. Shromáždění delegátů se schází 4x ve školním roce ve frekvenci září, listopad, leden, duben. Z jednání se pořizuje zápis s prezenční listinou.

e) Výbor spolku: Je statutárním orgánem spolku. Je kolektivním orgánem, tvořeným 3 členy - předseda, pokladník, člen výboru. Členové výboru jsou voleni členy Shromáždění třídních delegátů na první schůzi ve školním roce (září). Volba je veřejná, na období 1 školního roku, podle zásad čl. 5., písmeno d). Funkce ve výboru si zvolí členové výboru mezi sebou na první výborové schůzi ve školním roce (září). Návrhy na nové kandidáty členů výboru mohou vzejít z členské základny, shromáždění delegátů, ředitele školy. V případě, že není navrhován žádný nový kandidát na člena výboru, hlasuje se o stávajících členech výboru. Výbor organizuje a provádí činnost mezi schůzemi Shromáždění třídních delegátů, podle plánu práce, podle potřeby spolku, vždy v úzké spolupráci s vedením školy. Jménem spolku je na veřejnosti a s organizacemi oprávněn jednat, podepisovat, uzavírat smlouvy, používat účet spolku a razítko, jeho předseda, pokladník, člen výboru a to ve smyslu stanov. K platnosti úkonů je potřeba alespoň dvou funkcionářů výboru spolku. Schůze výboru spolku svolává jeho předseda. Scházejí se společně s ředitelem školy podle potřeby, vždy však před jednáním Shromáždění třídních delegátů. Ze schůzí výboru se pořizuje zápis a prezence.

f) Ředitel školy: Je čestným a bezpříspěvkovým členem spolku, přísedícím členem výboru spolku a Shromáždění třídních delegátů .

Předkládá, referuje a informuje o důležitých dokumentech školy. Vznáší výboru spolku a Shromáždění delegátů požadavky na čerpání finančních prostředků spolku pro potřeby školy, jako jsou nákupy školních potřeb, učebních pomůcek, vybavení školy, dotace na zájmovou činnost, vybavení zájmových útvarů aj. Podílí se aktivně na získávání finančních darů do pokladny spolku, prostřednictvím dodavatelských subjektů pro školu.

V žádném orgánu spolku nehlasuje. Má pouze poradní hlas.

g) Správní rok: Správní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku. Je současně i funkčním obdobím všech volených členů orgánů spolku. Je účetním obdobím pro interní potřeby spolku.

Článek 6. Zásady hospodaření spolku:

a) Spolek hospodaří s majetkem, který nabývá při svém vzniku a průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy. Finanční prostředky získává

spolek zejména z členských příspěvků na začátku školního roku za každého žáka ve škole. Jejich výši navrhuje výbor spolku a schvaluje Shromáždění třídních delegátů.

b) Dalším zdrojem příjmů spolku jsou věcné a finanční dary ze strany přátel školy, členů spolku, výtěžky ze společenských a kulturních akcí, dále výtěžky z dobrovolných aktivit žáků jako jsou sběr druhotných surovin, léčivých bylin, přeplatky ze školních akcí. Vyúčtování do pokladny spolku provádějí pověření organizátoři.

c) Získané finanční prostředky spolku slouží zásadně a výlučně ve prospěch žáků, jejichž rodiče jsou členy spolku. Výjimku tvoří běžné administrativní náklady, potřebné pro činnost spolku. Na návrh ředitele školy, výboru spolku a po schválení Shromážděním třídních delegátů, jsou z nich hrazeny částečně nebo úplně náklady na různé školní sportovní, kulturní a společenské akce, věcné ceny a odměny za soutěže, platby či doplatky za dopravu a vstupné, nákupy školních potřeb, pomůcek, vybavení školy, činnost ZK aj. Drobné přeplatky z vybraných finančních prostředků na školní akce budou vyúčtovány a převedeny do pokladny spolku a nebudou vráceny žákům. Veškerý zakoupený a přijatý inventář z finančních prostředků spolku, bude škole darován prostřednictvím darovacích smluv a se souhlasem zřizovatele. Tímto přechází do majetku školy se všemi právy a povinnostmi z tohoto aktu vyplývajícími. Spolek nemůže být vlastníkem žádného majetku. Spolek používá vlastní razítko s názvem, přiděleným IČO a dalšími identifikátory

d) Za vedení účetnictví, účetní evidenci spolku, zodpovídá člen výboru - pokladník. Řídí se platnou legislativou v této oblasti. Příjmy, výdaje a další položky eviduje v peněžním denníku, používá příjmové a výdajové doklady, přehledy závazků, pohledávek, podává daňová přiznání. Podle plánu činnosti pravidelně předkládá výboru a Radě přehled o hospodaření. Spolek disponuje hotovostní pokladnou, zvláště pro účely uvedené v bodě c), přímo ve škole a to členkou výboru -pokladníkem, ve spolupráci s pověřenou zástupkyní ředitele pro oblast mimoškolní a zájmové činnosti. Obě potom připravují podklady pro vyúčtování do pokladny spolku. Pro bezhotovostní platby má spolek běžný účet u finančního ústavu. Dispoziční právo (podpisový vzor), mají všichni tři členové výboru. Vždy však musí být na příkazu podepsáni nejméně dva.

e) Inventář hmotného i nehmotného majetku darovaný škole, zakoupený z prostředků spolku, musí být školou zaevidován podle platné vnitroorganizační směrnice v inventární dokumentaci školy. Přidělená inventární čísla musí být vyznačena i na účetní dokumentaci s podpisem ředitele školy (pověřeného pracovníka) a razítkem školy.

f) Kontrola hospodaření spolku je prováděna průběžně výborem spolku. Na každé schůzi Shromáždění třídních delegátů je členem výboru - pokladníkem podána zpráva o celkovém hospodaření za uplynulé období, o aktuálním stavu pokladny s hotovostí a aktuálním stavu účtu.

Článek 7. Zánik spolku:

Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku. Dále zaniká pravomocným rozhodnutím státních orgánů. Po zániku spolku budou veškeré finanční prostředky a majetek převedeny ve prospěch Základní školy Na Smetance se sídlem Na Smetance 1, Praha 2.

.

Článek 8. Závěrečná ustanovení:

Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se spolek a jeho činnost ustanoveními § 214 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Tyto stanovy byly projednány a schváleny na ustavující schůzi spolku, na Shromáždění třídních delegátů, dne ............ K tomuto datu nabývají své účinnosti. Téhož dne byly projednány na schůzkách pracovních skupin (třídních schůzkách). Při ustavující schůzi spolku byl současně z navržených kandidátů zvolen výbor spolku. Tento si následně mezi sebou zvolil jednotlivé funkcionáře, podle zápisu z ustavující schůze.

V Praze dne

.............................. .................................... . .............................

předsedkyně spolku člen výboru spolku pokladník spolku