Stanovy

Čl. I. Úvodní ustanovení

Název : Společnost rodičů a přátel školy Na Smetance

Sídlo : ZŠ Na Smetance 1, Praha 2, 120 00 Praha 2

Čl. II. Cíl činnosti sdružení

  • Seznamovat vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů, včetně těch, které se týkají formy i obsahu školní výuky a podílet se na vyřizování námětů, připomínek a stížností.
  • Přispívat škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními i finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí.
  • Předkládat podněty ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy
  • Vyjadřovat se z pohledu rodičů k právním normám v oblasti výchovy a vzdělávání, rodiny a mládeže.
  • Spolupracovat s dalšími sdruženími, organizacemi, institucemi i soukromými osobami za účelem dosažení svých cílů.

Čl. III. Členství

1. Členem mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
2. O přijetí za člena rozhoduje výbor.
3. Členství vzniká přijetím za člena.
4. Členství zaniká :

  • vystoupením člena písemným oznámením,
  • úmrtím člena,
  • zánikem právnické osoby,
  • vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady.

Čl. IV. Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména:
- podílet se na činnosti sdružení,
- volit do orgánů sdružení,-
být volen do orgánů sdružení,
- obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi

2. Člen má povinnost zejména:
- dodržovat stanovy,
- podílet se na činnosti sdružení,
- platit členské příspěvky

Čl. V. Orgány sdružení

a) Valná hromada
b) Výbor

Čl. VI. Valná hromada

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení
2) Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení
3) Valná hromada zejména:

a) rozhoduje o změnách stanov,
b) volí členy výboru,
c) rozhoduje o zániku členství
d) rozhoduje o zániku sdružení a majetkovém vypořádání

Čl. VII. Výbor

1) Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
2) Výbor zejména:

a) volí ze svého středu předsedu a místopředsedu,
b) koordinuje činnost sdružení,
c) svolává valnou hromadu,
d) rozhoduje o přijetí za člena

3) Předseda a místopředseda jednají jménem sdružení, a to každý samostatně.

Čl. VIII. Zásady hospodaření

Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

Zdroji majetku jsou zejména:

a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
b) výnosy z majetku,
c) příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení,
d) členské příspěvky
e) Za hospodaření sdružení odpovídá výbor.

Čl. IX. Zánik sdružení

Sdružení zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením,
b) pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění

Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. X. Závěrečná ustanovení

Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.