Zápis ze schůze dne 11.9.2018

Program:

1) Informace o stavu účtu SRPŠ

2) Volba nového vedení SRPŠ, zástupců do školské rady, revizní komise a pokladníka

3) Informace o revitalizaci školní zahrady

4) Nové stanovy SRPŠ

5) Různé

__________________________________________________________________

1. Přítomni byli seznámeni se stavem účtu SRPŠ - drobné vydání na akce školy, soutěže, občerstvení, čerpání dotací, školy v přírodě, apod.

2. Všemi přítomnými byla odsouhlasena:

a) volba nového předsedy SRPŠ - nově zvolena paní Michaela Němečková

b) volba nového místopředsedy - nově zvolen pan Štěpán Kleník

c) volba nové revizní komise - nově zvolena paní Sandra Karáscony

d) volba nového pokladníka - zůstává paní Jana Knapová

e) volba zástupců do školské rady - zůstává pan Kosina, zůstává paní Gáborová, nově zvolena paní Němečková

3. "Akce zahrada" (brigáda rodičů žáků školy) je potvrzena na 14. 10. 2018. Přítomní byli také seznámeni s aktuálními změnami v projektu revitalizace školní zahrady.

4. Nové stanovy SRPŠ byly jednohlasně schváleny všemi přítomnými.

5. V rámci různého bylo jednohlasně schváleno vyplacení odměny paní Gáborové za výkon funkce předsedkyně SRPŠ ve školním roce 2017/2018.

Další schůzka SRPŠ byla stanovena na 13. 11. 2018.

Prezenční listina - viz příloha tohoto zápisu v listinné podobě.